Zpráva předsedy MO o činnosti výboru a stavu organizace na Výroční členské schůzi dne 19. března 2023.

   Na začátek dovolte abych nám všem popřál dobrou pracovní atmosféru. Zároveň dovolte abych se omluvil, mám naplánovanou operaci, kterou mi naplánovali až poté, co bylo stanoveno datum naší VČS. Začněme tedy tuto zprávu tím, že podám zprávu o plnění usnesení z minulé výroční členské schůze.

Výroční členská schůze, konaná 6. března minulého roku, uložila výboru následující úkoly:

A. předseda je povinen dát zprávu o úlovcích za rok 2021 na stránky organizace.
    Toto je splněno, dalším letům se pověnujeme ve vlastní zprávě předsedy.

B. VČS nesouhlasí s digitalizací povolenek.
     Tento úkol je dlouhodobý, s tím, že zatím digitalizace povolenek nehrozí a během letošního roku, kdy budeme na školeních ohledně nového rybářského inf. systému toto budeme samozřejmě prosazovat.

C. oslovení starostky Jeseníku ohledně obnovení vodního příkopu u tvrze.
     Informace, které jsme ohledně tohoto obdrželi je taková, že Město nyní řeší otázky vlastnického práva, které brání posunu v obnovení vodního příkopu u tvrze.

V loňském roce jsme navýšili počet lidí s oprávněním kontrolovat na rybníku Bobrovník. Také jsou pověření kontrolou členové výboru. Je jasné, že tento úkol směřoval hlavně k letním měsícům a jelikož mezi loňskou VČS a letošní ještě nebylo léto, tak věřím, že tato opatření se projeví hlavně v letních měsících.

Dále budu pokračovat vlastní zprávou, která se bude týkat chodu organizace v loňském roce a také za celé minulé volební období..

Chod a řízení MO zajišťoval výbor zvolený na výroční schůzi 6. března 2022.
V současné době má výbor 8 členů a pracuje v tomto složení:

Michal Ondruch – předseda
Petr Grešák – jednatel
Pavel Pupík – hospodář
Jiří Švub strš. – rybniční referent a pokladní
Petr Latzel – místopředseda, vedoucí mládeže
Jan Winiarski - místopředseda, vedoucí RS a evidence členů
Josef Chaloupka – líhňař
Martin Chaloupka – správa majetku, revize
Tomáš Kafka – zástupce hospodáře a líhňaře

V Dozorčí komisi pracují tito členové:
Jiří Lašák - předseda
Vít Zaorálek – člen
Jiří Taláček – člen
Štefan Baránek - člen

Výbor se v minulém roce sešel 9x, účast byla 94%. Schůzí se rovněž zúčastňoval předseda DK Jiří Lašák a na pozvání účetní Simona Marečková.

Nyní k vývoji a stavu členské základny.
Toto Jsou čísla za rok 2022.
Stav dospělých členů oproti loňsku lehce stoupl z 345 na 348.
U mládeže 16 – 18 let vzrostl na 10 členů,
U dětí do 15ti let jsme také zaznamenali lehký pokles na 35 členů.
Oproti roku 2021 počet členů stoupl o 5 lidí.


    Vlastní práce výboru v loňském roce,

tedy vedení naší organizace, se jako předcházející období dělila do několika úseků:
    Na prvním místě bych uvedl zajišťování chodu organizace. Průběžné úkoly, jako výdeje, sumarizace povolenek, vyřizování různých povolení, vypracovávání výkazů – které se množí jako houby po dešti, a další běžná agenda jako třeba 24hodinový závod na Bobrovníku. Zde bych chtěl více oslovit otázku výdejů. Letos jsme se chtěli vrátit k výdeji jak byl před dobou covidovou, tedy k hromadnému výdeji 2. a 3. sobotu v lednu. Po rozhovorech s členy (ne všemi) jsme ale zaznamenali, že převládá názor abychom nechali výdej, tak jak byl v posledních letech – tedy individuální, přes prodejnu p. Lašáka. Pokud nebude mít VČS námitek (možno probrat v části diskuze), tak bychom u tohoto způsobu zůstali.
    Dále bych zde asi oslovil naše fungování v rámci Města Jeseníku, a také dalších státních orgánů. Naše vztahy s Městem Jeseník jsou standardní.
    Další důležitou částí práce výboru je fungování v rámci ČRS. Jak víte, v rámci ČRS se chystají změny a to hlavně v informačních systémech. Na tyto se chystáme. Jinak naše komunikace je standardní a vzájemné vztahy se lepší.
    Další činností je zajišťování chodu líhně. Více k produkci řekne hospodář. Naší snahou je v oblasti produkce pstruha potočního zůstat nadále nezávislými na dodávkách granulově odchovaných potočáků.
    Důležitou součástí života naší organizace je i výchova nové generace. O tomto se dozvíte více v samostatné zprávě, takže já jen krátce. Patří náš dík všem, kteří obětují svůj čas tomu aby děti měly možnost si zamilovat rybaření. Myslím, že práce lidí, kteří se dětem věnují je na dobré úrovni a přináší dobré ovoce v mladých rybářích. Jak jsem již řekl, za to patří dík těm, kteří se jim tak obětavě věnují.
    Samostatnou kapitolu tvoří úsek zarybňování revírů, který samozřejmě členskou základnu zajímá nejvíc. Samostatně o tom podá zprávu hospodář p. Pupík. Jen bych poznamenal, že kromě tzv. vysazovací povinnosti podle dekretu Mze, bylo toto vysazování, jak je naším zvykem, významně posilováno z vlastního rozpočtu MO, a to jak na MP revírech, tak na P.
     Nyní k vlastním úlovkům. Kvůli změnám v sumarizaci při VUSu jsme zatím nedostali celkovou sumarizaci úlovků na našich revírech. V loňském roce VČS dala do usnesení povinnost tuto informaci pověsit na naše www stránky – letos to samozřejmě uděláme také a počítáme s tím i do dalších let. Pojďme jen krátce říct pár čísel o rybolovu na Bobrovníku. Na náš rybník Bobrovník jsme vydali celkem 106 ročních povolenek (členských, nečlenských a dětských) a 107 krátkodobých (týdenní a denní), což svědčí o jeho narůstající popularitě. Při celkem 1551 docházkách si rybáři ponechali 147ks kapra o váze 312 kg, což je průměr 2,1kg na kapra, dále pak 2 ks amura, 3 štiky a 3 líny.
O zarybňování revírů a výrobě násad bude hovořit hospodář P. Pupík.
   Dále výbor navrhuje členské schůzi ponechat stávající čísla, tedy povinnost ve výši 10 hodin, nebo fin. náhrada 100Kč na 1hod, která byla schválena v loňském roce. V porovnání s jinými MO jsou tato čísla průměrná. Žádám, aby návrhová komise tento návrh zakotvila do návrhu usnesení.
     Na závěr, jen krátce k výhledu na rok letošní. Čeká nás příprava na nový informační systém RIS. Dále pak 24hodinový závod na Bobrovníku – tady začátkem dubna, po výborové schůzi vyhlásíme termín a oficiální začátek možnosti přihlašování. Dále pak uvažujeme o zvýšení informovanosti o nasazování ryb a to tak, že na www stránkách naší organizace bychom vyvěšovali termíny vysazení a to hlavních „zájmových“ ryb – kapra na mimopstruhových vodách a pstruha duhového na vodách pstruhových.
    Na úplný závěr dovolte abych poděkoval všem funkcionářům, členům DK, RS, vedoucím kroužku a všem ostatním, kteří přikládají ruku k dílu pro zdárný chod naší organizace a rozvoj rybaření v našem krásném okrese.

Děkuji za Vaši pozornost, Petrův zdar!