Rybářský řád – Bobrovník 2 pro rok 2020

Na revíru platí rybářský řád Českého rybářského svazu s těmito výjimkami:

1. Doba lovu

červenec, srpen - chytání 24hod

2. Počet a množství úlovků a jejich evidence

Před zahájením lovu musí být zapsán datum docházky v povolence. V jednom dni si lovící může ponechat nejvýše 2 ks lína nebo 1ks ostatních ryb, které mají povolenou míru. Počet úlovků okouna, cejna a plotice a sumce není omezen. Počet úlovků pro držitele roční povolenky za rok je celkem 20 ks ryb. Počet kaprů je omezen na 10 ks za rok, počet dravců (štika nebo candát) na jeden kus za rok. Při ulovení a ponechání si ryby je povinen lovící tuto skutečnost ihned zapsat nesmazatelným způsobem do přehledu o úlovcích s označením míry úlovku. Po ulovení a ponechání si 1 ks kapra, nebo amura, nebo štiky, nebo candáta končí denní lov. Po ulovení a ponechání si 2 ks lína končí denní lov. Lov dravých ryb je povolen od 15.6.

Všechny ostatní druhy ryb a živočichů jsou celoročně hájeny.

3. Povolené míry ponechaných úlovků

kapr od 43 cm do 55 cm – maximálně 10ks za rok, MPJEZ - maximálně 5 ks/rok

amur bílý od 50 cm do 70 cm

lín od 25 cm do 35 cm

štika od 65 cm

candát od 60 cm

Chycené ryby nedosahující, nebo přesahující povolené míry musí být co nejšetrněji vráceny do vody.

4. Rybářské nářadí, způsob lovu a nástrahy

Děti do 10 let mohou chytat bez povolenky a to v doprovodu majitele povolenky na jednu jeho udici. Celkem tedy lovící a dítě mohou chytat maximálně na dva pruty. Při ulovení a ponechání si ryby dítětem se postupuje dle bodu 2. těchto bližších podmínek.

Pokud lovící není členem rybářského svazu, smí lovit jen za dohledu člena rybářského svazu. Děti do 16 let smí lovit jen v doprovodu dospělého (nad 18 let). Děti do 10 let mohou chytat bez povolenky a to v doprovodu majitele povolenky na jednu jeho udici. Celkem tedy lovící a dítě mohou chytat maximálně na dva pruty. Při ulovení a ponechání si ryby dítětem se postupuje dle bodu 2. tohoto rybářského řádu.

Děti do 15 let si mohou zakoupit povolenku MPJEZ a mohou chytat samostatně.

Lovící smí používat nejvýše dvou prutů (udic), u každého nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Povolené způsoby lovu jsou na položenou, plavanou, přívlačí (jen na umělou nástrahu) a lov na umělou mušku. Při lovu přívlačí a na umělou mušku může lovící používat pouze jeden prut. Všechny ostatní způsoby lovu jsou zakázány. Pokud bude uloven sumec musí si jej lovící ponechat bez ohledu na jeho míru. Ulovené ryby musí být vyloveny z vody podběrákem. Je zakázáno táhnout rybu po zemi. Ryby nesmí být loveny na živou nebo mrtvou rybku.

Rybář je povinen mít při lovu:

vyprošťovač háčků (např. peán, obústek, pinzetu, klíšťky),

míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák.

Doporučuje se používat navlhčenou podložku a dezinfekci na ošetření vpichu.

Pruty musí být uloženy ve vidličkách, nebo stojanu. Je zakázáno používat vidliček z přírodního materiálu.

Lovící se nesmí vzdálit od svých prutů.

5. Chování při lovu

Lovící musí tolerovat koupající.

6. Uchovávání ulovených ryb

Ryba uložená ve vezírku je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných vezírků. Ulovená ryba nesmí být ve vezírku přechovávána do druhého dne.

7. Kontrolní orgány

Lovícího smí kontrolovat: členové výboru MO Jeseník a jím pověřené osoby, policie státní i městská.

Členové výboru se musí prokázat průkazem funkcionáře ČRS a pověřené osoby se musí prokázat pověřením. Při porušení tohoto rybářského řádu smí kontrolní orgány odebrat povolenku a v tomto roce nesmí být viníkovi vydána povolenka nová.

8. 8. Povolení vjezdu osobním automobilem na pozemek MO Jeseník.

Lovící zakoupením povolenky k lovu - tímto získal právo k vjezdu a parkování, po dobu lovu, na hrázi rybníku Bobrovník 2.


Tento rybářský řád je platný pro rok 2020