Výroční členská schůze 2019.


Na výroční členskou schůzi bylo pozváno 321 členů MO ČRS Jeseník. Schůze se zúčastnilo 52 členů, což je 16,2 %. Dle stanov ČRS, článku 21, odstavec 2, písmeno b, byla schůze usnášení schopná.

Usnesení z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 10.března 2019.

1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Dozorčí komise.

2. Členská schůze schvaluje:
  a. Zprávu o plnění rozpočtu organizace za rok 2018 a plán rozpočtu na rok 2019
  b. Zprávu o činnosti výboru a stavu organizace za minulý rok.
  c. Zprávu o výrobní činnosti v roce 2018 a plán na rok 2019, zprávu za minulý rok a plán práce brigádnické činnosti, zprávu o činnosti ryb. kroužků a práci s mládeží a zprávu o stavu a práci Rybářské stráže.
  d. Ponechání stávající výše pracovní části členského příspěvku 12 hod.
  e. Jako delegáta na jarní konferenci Územního svazu p. Michala Ondrucha a jako náhradníka p. Pavla Pupíka

3. Členská schůze ukládá výboru MO:
  a. Iniciovat jednání s Městem Jeseník ohledně stavu příjezdové cesty k revíru Želva 1a
  b. Obnovit jednání ohledně ořezu větví u Staříče 1a
  c. Zachovat náhradu za brigádnickou povinnost ve výši 80,- za hodinu.

Usnesení bylo schváleno 50 hlasy. Dva členové se hlasování zdrželo.

Zápis z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 10. března 2019.

Schůzi zahájil v 09,15 předsedající p. Petr Grešák, jednatel výboru MO. Uvítal přítomné a popřál všem dobrou pracovní atmosféru. V předsednictvu zasedli p. M. Ondruch, P. Grešák, P. Pupík a p.T. Vlazlo, místostarosta Jeseníku. Program schůze byl schválen.

1. Volby komisí:
  do mandátové – Jiří Švub strš., Jan Winiarski, Zdeněk Janák – Schváleno.
  do návrhové – Jiří Lašák, Jan Druhan, Jakub Ryšánek – Schváleno.

2. Zpráva o plnění usnesení z minulé VČS – podává Michal Ondruch.

3. Zpráva předsedy o práci výboru a stavu organizace za minulý rok.

4. Následují zprávy ekonoma, hospodáře, vedoucího RS, vedoucího mládeže a vedoucího DK. (všechny zprávy založ. v mater. z VČS u předsedy).

5. Následovala diskuze, příspěvky a dotazy členů, témata byla:
  Úprava finanční náhrady za neodpracované brigády, příjezdová cesta na Želvu, stav stromů u revíru Staříč 1a a další

6. Následovala zpráva mandátové komise, čte J.Winiarský.

7. Schválení návrhu na usnesení – přednáší Jiří Lašák:
  Usnesení připojeno k zápisu – orig. s podpisy založen v kanceláři organizace

8. Ukončení a závěr. Předsedající děkuje přítomným za aktivní účast atd. Schůze ukončena v 11,20 hod