Zpět

Výroční členská schůze 2016
Pozváno 379 členů, zúčastnilo se 89 členů.
 

 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE
                                  MO ČRS JESENÍK ZA ROK 2015

Dozorčí komise pracovala ve složení, předseda Kubina Pavel a členové Ing. Frydrych Tomáš  Taláček Jiří a Maruška Jurčáková.

1. Dozorčí komise musela za rok 2015 řešit jeden přestupek proti rybářskému řádu.   

2. Na prověrkách u územního svazu v Ostravě byla hodnocena revizní komise, takto, činnost DK MO je uspokojivá a předložená dokumentace nevykazuje zásadní nedostatky.  

3. Dozorčí komise zároveň s výborem rybářského svazu provedla roční inventuru majetku místní organizace, hmotný a nehmotný majetek je evidován v souladu s účetními předpisy.

4. Dozorčí komise provedla jednou za čtvrt roku kontrolu pokladny, kde nebyly shledány žádné nedostatky. Předseda dozorčí komise se účastnil všech jednání výboru místní organizace.

5. Byla provedena kontrola účetnictví za rok 2015, kde nebylo shledáno závad, účetní doklady jsou vedeny přehledně a prokazatelně.

6, Dozorčí komise kontrolovala odpracované brigádnické hodiny, dále se zúčastnila při skládání zkoušek nových členů rybářského svazu, a při výdeji rybářských povolenek. Také se účastnila při každém vysazování ryb jak na     pstruhových revírech tak i na mimo pstruhových.

7. Celková kontrola hospodaření výboru místní organizace dopadla dobře, nebylo shledáno žádných větších nedostatků

   
Dozorčí komise bude i nadále v následujícím roce provádět kontrolu hospodaření místní organizace s hlavním zaměřením na dodržování a kontrolu vysazovaných ryb.

V Jeseníku 22. 02 .2016.  Předseda dozorčí komise: Kubina Pavel

 

Zpráva účetní a finanční hospodaření v roce 2015

 

Přeji Vám hezký den,
Dovolte  abych Vás informoval o výsledcích hospodaření naší organizace v loňském roce:
příjmy v roce 2015
dosáhli částky     1.482.084,71   Kč – což představuje  114,00  %    plánovaných příjmů
náklady dosáhli částky  1.343.793,37  Kč – což představuje  103,36 %  plánovaných nákladů

Hospodářský výdělek před zdaněním činí zisk                                 138.291,34  Kč

Z toho pak hospodářský výsledek z hlavní činnosti činí zisk             6.178,34  Kč
 
A hospodářský výsledek z vedlejší činnosti před zdaněním činí zisk   132.113,00  Kč

Nyní informace o finančním majetku k poslednímu dni účetního období:
Konečný zůstatek pokladny                                                                                  15.345,00 Kč
Konečný zůstatek na běžném účtu                                                                      681.578,27 Kč

připojuji informaci

O tom,že s koncem účetního období byly provedeny všechny úkony účetní závěrky,byla podána daňová přiznání a odvedeny daně ve výši vyplývající z účetních dokladů a daňových zákonů.

Výbor navrhuje členské schůzi ke schválení plán rozpočtu organizace na běžný rok, koncipovaný jako vyrovnaný, ve výši
1.300.000,- Kč
Hlasovat o tomto rozpočtu budeme až při návrhu usnesení.

 

Ještě malá poznámka k tomu proč je náš rozpočet tradičně koncipován jako vyrovnaný. Pro náš typ organizace totiž platí příslušná ustanovení zákona o dani z příjmů,která definují poněkud odlišný režim pro poplatníka, který není založen za účelem podnikání. Přitom podnikáním rozumíme především snahu dosáhnout zisků.
            Na základě této premisy tedy hospodaříme každoročně tak, že náklady vynaložené v souvislosti s činnostmi vyplývajícími z našeho poslání vždy převyšují příjmy. Současně pak uplatňujeme snížení základu daně z vedlejší činnosti a v souladu se zákonem takto dosaženou úsporu daňové povinnosti používáme ke krytí nákladů souvisejících s naší hlavní činností. To je stále opakovaná poznámka ke koncepci vyrovnaného rozpočtu.
            Výbor, a celá organizace s ním, musí nadále hledat cesty k další finanční progresy tak, abychom mohli dosáhnout našich ambicí v rozvoji o správě organizace. Je nutné vytvářet finanční rezervy pro náš další rozvoj, tento trend stále sledovat a současně viditelně a hmatatelně každoročně investovat do našich revírů a správy majetku, do našich členů. A tak se děje.
Děkuji Vám za pozornost.

 

Zpráva předsedy MO o činnosti výboru a stavu organizace na Výroční členské schůzi dne 13. března 2016.

 

            Na začátek dovolte abych nám všem popřál dobrou pracovní atmosféru a začal tuto schůzi tím, že nám všem připomenu, že letos je to 70 let co naše organizace vznikla.
A nyní, než přednesu samotnou zprávu o činnosti výboru, dovolte abych podal zprávu o plnění usnesení z minulé výroční členské schůze.

 Výroční členská schůze, konaná 15. března minulého roku, uložila výboru tyto úkoly:

a. Pokusit se dohodnout zarybňování revíru Staříč 1a dle zarybňovacího plánu.

b. Pokusit se zprostředkování krátkodobých povolenek pro Jižní Moravu.

c. Zajistit údržbu lovných míst na místních revírech se zaměřením na vysekávání travin.

d. Zarybňovat dle zarybňovacího plánu.

Plnění těchto úkolů je následující:

  1. Dovolte, abych hned první bod trochu rozvedl. V průběhu loňského roku jsme vedli jednání s CHKO Litovelské pomoraví, které bylo ekologickým garantem dotace na odbahnění „Emka“. Po určitých peripetiích se podařilo dosáhnout toho, že nám schválili plný zarybňovací plán dle dekretu a to s výjimkou amura, kterého jsme jako nepůvodní rybu neprosadili.
  2. K tomuto. Naše organizace má v současné době jednoho dodavatele povolenek a tím je Sekretariát VUSu v Ostravě. Jednatel tam tedy zadal dotaz ohledně krátkodobých povolenek na Jižní Moravu a bylo mu sděleno, že VUS je neobjednává a ani nedodává. Tudíž se nám je nepodařilo zajistit.
  3. Jak mohou určitě naši členové potvrdit, toto se děje. Vytvořili jsme pracovní skupinu, která má na starosti vysekávání lovných míst na revírech v naší péči. Ano je to finančně náročnější, než to nedělat, ale bylo to v usnesení a tak se to děje. Co se týče finanční stránky, v současné době probíhá vyhodnocení, abychom zjistili, kolik to organizaci stálo a pak uvidíme co finančně dále.
  4. Jak uslyšíte ve zprávě hospodáře, tak tento úkol je splněn a i překročen.

  Dále budu pokračovat vlastní zprávou, která se bude týkat chodu organizace v loňském roce.

Chod a řízení MO zajišťoval výbor, jehož základ tvořili členové, zvolení na výroční schůzi 16. března 2014.
V současné době má výbor 9 členů a pracuje v tomto složení:
Michal Ondruch – předseda
Petr Grešák – jednatel
Pavel Pupík – hospodář
Simona Marečková – účetní
Jiří Švub strš. – rybniční referent a pokladní
Petr Latzel – vedoucí mládeže
Jan Winiarski -  místopředseda, vedoucí RS a evidence členů
Josef Chaloupka – líhňař
Martin Chaloupka – zástupce hospodáře, vedoucí brigád

  V Dozorčí komisi pracují tito členové:
Pavel Kubina – předseda
Ing. Tomáš Frydrych – člen
Jiří Taláček – člen
Marie Jurčáková – člen (tato byla kooptována v loňském roce, protože jsme byli upozornění DK při VUSu Ostrava, že DK musí být usnášeníschopná i v případě, že nějaký člen nemůže kvůli střetu zájmů hlasovat – tudíž bylo potřeba počet členů DK o jednoho zvýšit; později budeme hlasovat o potvrzení/nepotvrzení této kooptace)

Výbor se v minulém roce sešel 11x, účast byla 91%. Schůzí se rovněž zúčastňoval předseda DK Pavel Kubina.
 

  Nyní k vývoji a stavu členské základny.
Stav dospělých členů se o něco snížil –379
U mládeže 16 – 18 let se počet také o něco snížil – 7 členů,
U dětí do 15ti let jsme zaznamenali nárůst – z 38 na 47 členů.
Celkově tedy můžeme říci, že počet členů naší organizace je stabilní. (v roce 2015 jsme měli o 2 členy méně než v r.2014, což je pokles o zhruba 0,5%)

 

Vlastní práce výboru, tedy vedení naší organizace, se jako předcházející období dělila do několika úseků:
 Na prvním místě bych uvedl zajištění chodu organizace. Kromě průběžných úkolů a záležitostí, které se daří vykonávat, se zde z času na čas vyskytnou náročnější úkoly. V loňském roce to bylo hlavně dotažení věcí kolem odbahnění revíru Staříč 1a. Podařilo se dotáhnout do úspěšného konce jednání s CHKO Litovelské Pomoraví ohledně zarybňovacího plánu a možnosti zakrmování. Závěrem tohoto nelehkého jednání je, že s výjimkou amura jako nepůvodního druhu máme schválen plný zarybňovací plán. Nicméně nemůžeme zarybňovat v kapru na tomto revíru nad plán, jak byli naši členové po mnoho let zvyklí. Co se týče vnadění a zakrmování, zde z počátku CHKO trvalo na úplném zákazu, ale podařilo se toto alespoň zmírnit. Vy kdo máte letos povolenku jste v dodatku jistě četli vysvětlení k tomuto, ale musím říci, že je špatné. Neodpovídá tomu, co jsem do Ostravy poslal. Takže podmínka CHKO ke vnadění a zakrmování je tato: vnadění a zakrmování je zakázáno. Výjimkou je období 3 týdnů po nasazení kapra, kdy je možno vnadit za pomocí krmítka, jež je součástí udice. Přičemž datum posledního nasazení kapra musí být vyznačen na revíru cedulí. Teď máme ve výrobě cedule s tímto textem a prostorem pro zaznamenání data nasazení kapra, které pak budou umístěny na Revíru Staříč 1a. Další věcí ohledně tohoto revíru bylo samotné napouštění tohoto revíru. Jelikož se jednalo o souběh dvou akcí města (odbahnění rybníku a revitalizace bezejmenného potoka), tak i když práce kolem revíru byly ukončeny už na jaře, nemohli jsme hned napouštět, protože teprve probíhaly práce na potoce. Když tyto skončily, tak už díky suchu (k němu více později) nebylo možno napouštět revír – pomalé napouštění ve spojení s horkem by způsobilo zahnití vody a jiné komplikace. Až na podzim po dohodě s MěÚ, odborem životního prostředí jsme mohli pomalu začít napouštět (první odhady byly 4-6 měsíců napouštění díky suchu) a v současné době už je revír, přes komplikace způsobené nekvalitní prací firmy, která odbahňovala, napuštěn a letos budeme zarybňovat a také na něm chytat. Další věcí ohledně tohoto revíru bylo a stále ještě je hodně papírové práce. Teprve po kolaudaci jsme mohli začít pracovat na povolení k nakládání s vodami – v současné době probíhá řízení k tomuto, až toto skončí začneme pracovat na novém Manipulačním řádu a v neposlední řadě nám k 29.2. skončila výpůjčka na tento revír a také revír Střelnice 1a od Města. Díky vstřícnosti Rady Města byla tato výpůjčka obnovena znovu na dobu 10 let (děkujeme). To bude asi vše k tomuto revíru. Další velkou věcí, která nás trápila bylo enormní sucho loňského roku. Naštěstí pro naši organizaci se neprojevilo nějakým výrazným úhynem ryb, ale i tak pokles hladin rybníků, pokles množství vody v řece měly negativní vliv na kvalitu rybolovu, a také na produkci a to konkrétně lipana, kdy díky nulovému přítoku na malém Bobrovníku jsme přišli o cca 2 000 ks lipana ročka. Další velkou, ale ne špatnou věcí byly závody na Bobrovníku. Jelikož se nekonaly, a ani letos konat nebudou závody na Emku, byly tyto jedinými závody, které jsme vloni pořádali. Počasí vyšlo, rybáři chytali, ryby jakž takž spolupracovaly a tak myslím, že tyto závody dopadly dobře a už se těším na letošní ročník.
Dále bych zde asi oslovil naše fungování v rámci Města Jeseníku. Jak už jsem zmínil, Město nám prodloužilo výpůjčku na revír Staříč 1a  a pozemky pod revírem Střelnice 1a, za což jim patří náš dík. V současné době jsou naše vztahy korektní a mohu říci, že spolupráce je také dobrá.
            Další důležitou částí práce výboru je fungování v rámci ČRS. Mnozí jste letos zaregistrovali zvýšení ceny MP povolenky. Toto bylo dáno tím, že na loňské konferenci padl návrh na zvýšení ceny o 200 Kč a to, že těchto 200 Kč bude použito jako na zvýšení zdrojů ve fondu rozvoje revírů, což je fond, z něhož se hlavně financuje koupě revírů a podporuje produkce nedostatkových druhů ryb. Toto zvýšení bylo jednorázové, příští rok by se snad měla cena MP povolenky snížit. K problematice fondu rozvoje revírů se ještě vyjádřím v rámci diskuze, protože budeme potřebovat přijmout usnesení k tomuto a pověřit našeho delegáta na konferenci tím, jak bude mít hlasovat na konferenci. Vzhledem k změně registrace na Spolek, jsou tu další věci, které je třeba průběžně zajišťovat a řešit.
Další činností je zajišťování chodu líhně. Přes potíže s predátory, snižující se ceny za produkované ryby jsme stále schopni udržet líheň v provozu a produkovat jak p. potočního, lipana tak i p. duhového. Co se tohoto týče, tak naše organizace je, alespoň v pstruhových revírech plně soběstačná v otázce zarybnění a máme i také nějaké přebytky na prodej. Za toto náleží dík lidem, kteří této činnosti věnují svůj čas. Děkuji
Důležitou součástí života naší organizace je i výchova nové generace. O tomto se dozvíte více v samostatné zprávě, takže já jen krátce. Patří náš dík všem, kteří obětují svůj čas tomu aby děti měly možnost si zamilovat rybaření. Myslím, že práce lidí, kteří se dětem věnují je na dobré úrovni a přináší dobré ovoce v mladých rybářích. Jak jsem již řekl, za to patří dík těm, kteří se jim tak obětavě věnují.
Samostatnou kapitolu tvoří úsek zarybňování revírů, který samozřejmě členskou základnu zajímá nejvíc. Samostatně o tom podá zprávu hospodář p. Pupík. Jen bych poznamenal, že kromě tzv. vysazovací povinnosti podle dekretu Mze, bylo toto vysazování, jak je naším zvykem, významně posilováno z vlastního rozpočtu MO, a to jak na MP revírech, tak na P.
Nyní k vlastním úlovkům. Na územní povolenky bylo našimi členy na našich revírech uloveno 995ks všech ryb o hmotnosti 1788kg, což je o 9% ks více, a o 1% kg méně, než v předchozí sezoně. Docházek bylo 2616, tedy o 20% méně. Samozřejmě byly nejvyšší úlovky u kapra – přes 91% váhy všech ulovených ryb. Takže naši rybáři ulovili více ryb, ale váha byla o něco menší. Je to dáno nižším procentem v kapru, což je zapříčiněno hlavně tím, že stále nebyl v „provozu“ revír Staříč 1a. K tomuto revíru jen malá „humorná“ poznámka – i když byl vypuštěn, tak se našli rybáři, kteří na něm dle sumářů dosáhli v loňském roce úlovku kapra – no není to až tak moc humorné, jako spíš k pláči (více k sumářům určitě řekne vedoucí ryb. Stráže). Podívejme se nyní, jak si naši rybáři vedli na revíru Javorník 1a. Navštívili ho 11137x  a ulovili tam 626ks ryb o hmotnosti 1197kg. V těchto číslech nejsou zahrnuty údaje z celosvazových povolenek a úlovky členů jiných organizací, kteří u nás hostují, takže konečná čísla budou ještě o něco vyšší.
Nyní k P povolenkám. Počet docházek na našich revírech klesl, z 679 na 462 a také počet úlovků - z 685 ks na 493 a z 215 kg na 166 kg. Což je pokles o 32% (docházky), respektive 28% (kusy) a 23% (váha). Tato čísla jsou nejspíše důsledkem sucha, které mnoho rybářů odrazovalo od lovu na řece, kterou je možno překročit suchou nohou. K pstruhovým povolenkám řeknu ještě toto: naši rybáři dělají maximálně 30% docházek a úlovků na Bělé, což ukazuje na vysokou oblíbenost tohoto revíru u rybářů ostatních organizací.
  Krátce o našem soukromém rybníku Bobrovník 2. Zde při 1051 docházkách  bylo uloveno a odneseno 193 ks K a 2Š. Ø hmotnost kapra byla 2,52 kg. Tato čísla jsou o něco nižší než loňský rok, s výjimkou průměrné hmotnosti u kapra, která je vyšší a ukazují na vysokou popularitu tohoto našeho rybníku.
  O zarybňování revírů a výrobě násad bude hovořit hospodář p. Pupík.
Dále výbor navrhuje členské schůzi ponechat stávající čísla, tedy povinnost ve výši 12 hodin, nebo fin. náhrada 80Kč na 1hod. V porovnání s jinými MO jsou tato čísla průměrná. Žádám, aby návrhová komise tento návrh zakotvila do návrhu usnesení.
            Na závěr dovolte abych zmínil něco málo do budoucna. Je zde určitá naděje, že v roce 2017 proběhne na revíru Bělá Jesenická 1 Mistrovství světa v lovu ryb na umělou mouchu, kategorie Masters (senioři). V současné době je to v jednání, ale pokud se to stane, tak to bude významná událost, která určitě velkým způsobem ovlivní chod naší organizace v průběhu letošního a i na začátku příštího roku. Další věcí, kterou budeme řešit jsou nové bližší podmínky rybolovu, které budou v platnosti od příštího roku. Zde, jak je naší dlouhodobou snahou chceme prosadit omezení počtu ulovených kaprů na revírech v hospodaření MO Jeseník na 20 ročně a 2 týdně – a to souhrnně na všech našich revírech.
Na úplný závěr dovolte abych poděkoval všem funkcionářům, členům DK, RS, a všem, kteří přikládají ruku k dílu pro zdárný chod naší organizace a rozvoj rybaření v našem krásném okrese. Děkuji.
  Děkuji za Vaši pozornost, Petrův zdar!

Zpět