Zpráva předsedy MO o činnosti výboru a stavu organizace na Výroční členské schůzi dne 11. března 2012.

Výroční členská schůze, konaná 13. března minulého roku, uložila výboru tyto úkoly:

a. Dále pokračovat v úsilí řešení problematiky volavky popelavé a kormorána
b. Ukládá výboru MO usilovat o výjimku z podzimního hájení kapra
c. Zabývat se prosazováním omezení prací o So a Ne na pstruhových vodách
d. Zabývat se čistotou rybníků – instalace košů
e. Udržet vyrovnaný rozpočet na r. 2011 – 1 400 000 Kč na příjmové i výdajové straně

Plnění těchto úkolů je následující:
  a. Tento úkol bych rozdělil na dvě části. Otázka kormorána – v loňské i letošní zimě probíhalo plašení a také i odstřel za podmínek stanovených danými povoleními. V loňské zimě bylo zastřeleno celkem 17 kormoránů. V letošní zimě se kormoráni objevili až začátkem února a okamžitě bylo zahájeno plašení a poté i odstřel. Přesné počty ještě nejsou k dispozici. Otázka kormorána a jeho vlivu konečně začíná být také řešena na vyšších místech a tak se snad dočkáme systémového řešení redukce počtu tohoto predátora.Co se týče získání výjimky na redukci počtu volavky popelavé, VUS v osobě pana Gebauera podal žádost, jak na Městský Úřad, tak i na CHKO o povolení odstřelu volavek, tato byla zamítnuta a v současné době probíhá odvolání.
  b. Co se týče zrušení podzimního hájení kapra – v současné době se připravují Bližší podmínky na r. 2013 a dále, kde se ve spolupráci s dalšími organizacemi snažíme toto nesmyslné hájení zcela zrušit.
  c. Tento úkol je průběžný a na každém jednání ohledně úprav toků bojujeme za zájmy rybářů a i ryb.
  d. K tomuto úkolu bych dodal jen toto: koše byly nainstalovány a velmi rychle jsme zjistili, že jsou zneužívány, a to hlavně na "Emku" nerybařícími lidmi k odklízení jejich odpadu. Po diskuzích na výboru jsme se shodli na tom, že tyto koše, s výjimkou Bobrovníku, necháme odstranit, jelikož je stejně povinností každého rybáře si lovné místo uklidit.
e. K rozpočtu nám více řekne S. Marečková, ale vždy pokud vím, je koncipován jako vyrovnaný a vždy usilujeme o to aby byl vyrovnaný, či skončil v plusu,

Dále budu pokračovat vlastní zprávou, která se bude týkat chodu organizace v loňském roce.

Chod a řízení MO zajišťoval výbor, jehož základ tvořili členové, zvolení na výroční schůzi 21. března 2010.
V současné době má výbor 11 členů a pracuje v tomto složení:
Michal Ondruch – předseda
Petr Grešák – jednatel
Pavel Pupík – hospodář
Simona Marečková – účetní
Jiří Švub strš. – rybniční referent a pokladní
Petr Latzel – vedoucí mládeže
Jan Winiarski - vedoucí RS a evidence členů
Josef Chaloupka – líhňař
Martin Chaloupka – zástupce hospodáře
Josef Kleštík – vedoucí brigád a správce majetku
Zdeněk Černý – bez funkce.

V Dozorčí komisi pracují tito členové: Pavel Kubina – předseda Ing. Tomáš Frydrych – člen Jiří Taláček – člen.

Výbor se v minulém roce sešel 11x, účast byla 91%. Schůzí se rovněž zúčastňoval předseda DK Pavel Kubina.

Nyní k vývoji a stavu členské základny.
Stav dospělých členů mírně poklesl – z 402 na 388
U mládeže 16 – 18 let je počet téměř konstantní – z 11 na 12 členů,
U dětí do 15ti let jsme zaznamenali mírný pokles – z 44 na 40 členů.
Celkově tedy můžeme říci, že počet členů naší organizace je stabilní. (v roce 2011 jsme měli o 17 členů méně než v r.2010, což dělá pokles o 3%)

Vlastní práce výboru, tedy vedení naší organizace, se jako předcházející období dělila do několika úseků:

Na prvním místě bych uvedl zajištění chodu organizace. Což si myslím, že se daří a vše je řešeno průběžně ve shodě s danými předpisy.
Jak už jsem říkal ve své zprávě v loňském roce, otevřela se nám možnost získat pozemky pod Násosnou, která je pro nás životně důležitá v oblasti produkce lipana. Po náročných jednáních na Zastupitelstvu, jsme tyto pozemky získali a produkce lipana je z technického úhlu pohledu zajištěna. Samozřejmě kvůli náletům kormorána byly prakticky zdecimovány generačky od lipana, ale věříme, že se nám podaří i přes nepřízeň osudu (kormoráni, volavky, CHKO, povodí Odry) vrátit stavy lipana tam kde byly dříve. Ale zpět k Násosné. Cena, kterou jsme zaplatili byla nicméně více jak 2x vyšší, než původně vyjednaná cena s Ministerstvem obrany (z r.2004). Poté, po poradě s p. Ing Jaroněm, jednatelem VUSu, nám jím bylo doporučeno, na základě směrnic Fondu pro rozvoj revírů, požádat o dotaci z tohoto Fondu, na proplacení ceny za Násosnou. Toto jsme udělali a VUS naši žádost schválil, takže nakonec můžeme říci, že vše dobře dopadlo.
Další věcí, o které jsem informoval už v loňském roce, je snaha Města o získání dotace na odbahnění rybníka u Emka. V současné době musím konstatovat, že v dané věci nedošlo k žádnému posunu. Žádost je podána, ale státní orgán, který ji přijal, se zatím nevyjádřil. Nicméně dle vyjádření pana Chovance z Městského Úřadu, i kdyby dnes dostali schválení dotace, tak by se letos tato akce jen administrativně připravovala a samotná realizace by byla nejdříve v roce příštím. Takže nám nezbývá než čekat a doufat, že k odbahnění a tím pádem i ke zlepšení situace na Emku brzy dojde.
Jako už tradičně byly uspořádány závody na eMku. Naneštěstí se tyto závody termínově kryly se závody v Mikulovicích, takže účast byla slabší. Tato chyba se již nebude opakovat, vedoucí závodů byli pověřeni zjištěním termínů závodů v okolí, tak aby nedocházelo ke kolizím. Kromě závodů na eMku jsme opět uspořádali i 24hodinový závod na našem rybníku Bobrovník. I přesto, že jsme se před závodem ujišťovali u pořadatele závodů v Lipové ohledně termínové listiny, i zde došlo k překrytí termínů, což naše závody určitě negativně ovlivnilo. Myslím však, že proběhly úspěšně a stávají se tradiční součástí života naší organizace. K Bobrovníku ještě i toto – i v loňském roce probíhala soutěž o největšího kapra, a i když víme o chycení "Pepy" mnoha rybáři, dostali jsme jen 3 fotky od dvou lovců. Na nejbližším výboru, tedy toto vyhodnotíme a rozhodneme jak dále s touto soutěží pokračovat.
Další důležitou částí práce výboru je fungování v rámci ČRS. Můžeme říci, že loňský rok byl standardním rokem, nijak nevybočujícím z daných kolejí. Snad jen v oblasti líhně a zarybňování P revírů se názory poněkud rozcházejí a jsou zde tlaky na větší "zatraktivnění" revírů, nicméně dle našeho názoru na úkor genofondu a skutečně plánovitého a zodpovědného hospodaření. Důležitou součástí našeho fungování v rámci VUSu je i příprava bližších podmínek na další období. Letošní rok je posledním rokem platnosti současných bližších podmínek (ryb. Řádu) a od roku 2013 budou vydány nové. Jako organizace jsme podali své připomínky a to hlavně v oblasti podzimního hájení kapra, omezení počtu lososovitých ryb na povolenku, či omezení počtu kapra na povolenku.
Další činností je zajišťování chodu líhně. Můžeme říci, že přes predační tlak kormorána a volavky se daří zachovat produkci líhně na slušné úrovni. VUS nás "přesvědčuje" k novým postupům a systémům, které dle mého laického názoru pouze vyvyšují kvantitu nad kvalitou a mohli by v budoucnu ohrozit populaci "jesenické formy" pstruha potočního.
Samostatnou kapitolu tvoří úsek zarybňování revírů, který samozřejmě členskou základnu zajímá nejvíc. Samostatně o tom podá zprávu hospodář p. Pupík. Jen bych poznamenal, že kromě tzv. vysazovací povinnosti podle dekretu Mze, bylo toto vysazování, jak je naším zvykem, významně posilováno z vlastního rozpočtu MO, a to jak na MP revírech, tak na P.
Nyní k vlastním úlovkům. Počet vydaných MP povolenek poklesl oproti r. 2010 o 6%, tedy 266 proti 283. Na územní povolenky bylo našimi členy na našich revírech uloveno 1116ks všech ryb o hmotnosti 2349kg, což je o 8 a 12% více, než v předchozí sezoně. Docházek bylo 3862, tedy o 17% méně. Samozřejmě byly nejvyšší úlovky u kapra – přes 94% váhy všech ulovených ryb. Je zajímavé, že i při menším počtu prodaných povolenek a při menším počtu docházek, ulovili naši rybáři více ryb než vloni. Zde jen malou připomínku – kdybychom striktně následovali čísla uvedená ve vašich sumářích, tak v letošním roce nejspíš nebudeme zarybňovat Bukovický a Mlýnský rybník, protože tam bylo chyceno minimum ryb, naproti tomu na Střelnici byli chyceni i kapři, kteří tam dle zarybnění vůbec neměli být – tímto bych chtěl všechny vyzvat k zodpovědnějšímu vyplňování sumářů, děkuji. V číslech nejsou zahrnuty údaje z celosvazových povolenek a úlovky členů jiných organizací, kteří u nás hostují, takže konečná čísla budou ještě o něco vyšší.
Nyní k P povolenkám. Na revírech Bělá 1 a Bělá 2 stoupl počet vydaných povolenek z 40 na 41, rovněž stoupl počet docházek, z 582 na 619 a také počet ůlovků - z 522 ks na 568 a z 152 kg na 180 kg. Což je vzrůst o 6% (docházky), respektive 9% (kusy) a 18% (váha). Po předloňském výrazném propadu zapříčiněném hlavně náletem kormorána může být toto zvýšení ukazatelem vracející se atraktivity našich revírů, ale stále jsme v počtu prodaných povolenek, docházek a úlovků daleko za dobami, nejspíš již dávno minulými. Jen pro zajímavost, i když úlovky pstruha potočního rostou, úlovky lipana stále klesají – na prvním místě nejspíš z důvodu decimování této ryby predátory a také možná i zodpovědnějším přístupem rybářů, kteří si namísto této krásné ryby spíše vezmou pěkného duháka.
Krátce o našem soukromém rybníku Bobrovník 2. Zde při 902 docházkách bylo uloveno a odneseno 88 ks K, 2A a 1 Š. O hmotnost kapra byla 2,61 kg.
O zarybňování revírů a výrobě násad bude hovořit hospodář p. Pupík. O brigádnické činnosti podá zprávu p. Kleštík.
Dále výbor navrhuje členské schůzi ponechat stávající čísla, tedy povinnost ve výši 12 hodin, nebo fin. náhrada 80Kč na 1hod. V porovnání s jinými MO jsou tato čísla průměrná. Žádám, aby návrhová komise tento návrh zakotvila do návrhu usnesení.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do života a chodu organizace, všem, pro které být rybářem neznamená jen trávit čas na rybách, ale i pro ty ryby něco udělat.

Děkuji za Vaši pozornost, Petrův zdar!

Zpět