Usnesení z Výroční členské schůze MO Jeseník dne 11.března 2012.

 

 1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Dozorčí komise.
 2. Členská schůze schvaluje:
 1. Zprávu o plnění rozpočtu organizace za rok  2011 a plán rozpočtu na rok  2012
 2. Zprávu o činnosti výboru a stavu organizace za minulý rok.
 3. Zprávu o výrobní činnosti v roce 2011 a plán na rok 2012. Zprávu za minulý rok a plán práce  brigádnické činnosti, zprávu o činnosti ryb. kroužků a práci s mládeží   a zprávu o stavu a práci Rybářské stráže.
 4. Ponechání stávající výše pracovní části členského příspěvku 12 hod. a finanční náhrady 80Kč za hodinu.
 5. Jako delegáta na jarní konferenci Územního svazu p. M. Ondrucha a jako náhradníka p. P. Grešáka.
 6. Zrušení zasílání pozvánek na VČS a výdej povolenek poštou, jejich zasílání nadále jen  elektronickou poštou, oznámením na vývěsce a na www stránkách organizace
     3. Členská schůze ukládá výboru MO:
 1. Pokračovat v úsilí o získání pozemků pod MP revíry do vlastnictví ČRS.
 2. V případě realizace akce „Odbahnění rybníku – revíru Staříč 1A“, s ohledem na rybářské hospodaření – spolupracovat s investorem (Město Jeseník) a dodavatelem stavby tak, aby nedošlo k jeho újmě.
 3. Vyjádřit nespokojenost členské schůze vyšším orgánům ČRS s liknavým postupem státních orgánů, resp. jejich odborů (MŽP, Mze, OOP) k otázce značných škod, způsobených nepřiměřenou ochranou kormorána velkého a volavky popelavé.

Hlasování:
Kdo s předneseným návrhem souhlasí 86  kdo je proti  0   kdo se zdržel   0      Návrh na usnesení tedy byl schválen.

Za návrhovou komisi  :                                                                       Podpisy členů komise

                 Zdeněk Černý
                 Pavel Kubina
                 Antonín Brandstatter                                          

Zpět